Tàu du lịch Đền Chúa Thác Bờ
Liên hệ đặt tầu :
1 : Cảng Bích Hạ - Đầu kênh Hòa Bình - Thành phố Hòa Bình
2 : Cảng Thung Nai - Cao Phong - Hòa Bình
Hotline : 097.4177.704 - 090.513.9282
E-mail : denchuathacbo.com@gmail.com
Website : www.denchuathacbo.com